SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. SMLUVNÍ VZTAH A SLUŽBY

  1. Poskytovatel služby

Poskytovatelem služby je obchodní společnost Stěhuju.cz s. r. o se sídlem Praha 4 – Braník, Na Mlejnku 1679/20, IČ: 117 67 855, jednající jednateli Viktorem Guthem, bytem Zdiměřice, Rorýsová 260, a Janem Huserekem, bytem Liberec IX – Janův Důl, Volgogradská 132/50.

Prostřednictvím internetové platformy www.stehuju.cz mohou fyzické a právnické osoby projevovat zájem o poskytnutí stěhovacích služeb realizovaných nezávislými poskytovateli těchto služeb, a to na základě smlouvy se společností Stěhuju.cz s. r. o. Sama společnost Stěhuju.cz s. r. o. stěhovací, logistické ani jiné služby tohoto typu neposkytuje.

  1. Uživatel služby

Uživatelem služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem o poskytnutí stěhovacích služeb prostřednictvím internetové platformy www.stehuju.cz. Uživatel-fyzická osoba musí být zletilý a poskytovateli služby je povinen sdělit své osobní údaje včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Uživatel–právnická osoba je poskytovateli služby povinen sdělit identifikační údaje společnosti a osobní údaje osoby, která jménem této společnosti jedná.

Vědomé uvedení nepravdivých informací je závažné podvodné jednání, které může způsobit významné škody a způsobit porušení ochrany osobních údajů pro společnost Stěhuju.cz s. r. o. i nezávislé dodavatele stěhovacích služeb, a jako takové může být sankcionováno pokutou až do výše 20 000,– Kč. 

  1. Dodavatel služby

Dodavatelem stěhovacích služeb se rozumí nezávislý poskytovatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba, která jako smluvní partner společnosti Stěhuju.cz s. r. o. má zájem o provádění stěhovacích služeb pro její zákazníky. Dodavatel služby není zaměstnancem společnosti Stěhuju.cz s. r. o. a společnost Stěhuju.cz s. r. o. neprovádí kontrolu profesionálních licencí či povolení dodavatelů stěhovacích služeb, které tyto služby poskytují prostřednictví platformy www.stehuju.cz. 

2. ZADÁNÍ POPTÁVKY K VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

2.1 Poptávka na internetové platformě www.stehuju.cz

      Obsahem poptávky k vyhledání dodavatele služeb na platformě www.stehuju.cz je zejména:

 1. specifikace typu nemovitosti, ze které uživatel služby poptává stěhování zvolených předmětů a specifikace místností, v nichž bude stěhování zvolených předmětů probíhat,
 2. zvolení položek, které jsou uživatelem služby určené k přestěhování,
 3. uvedení adresy místa, ze kterého uživatel služby stěhování poptává a uvedení místa, do kterého bude stěhování činěno,
 4. informace, zda uživatel služby má zájem o rozložení a následné složení předmětů určených ke stěhování, o obalení předmětů do ochranných obalů či o zabalení osobních věcí,
 5. cena nabízená uživatelem služby dodavateli stěhovacích služeb za poptávanou službu,
 6. osobní údaje uživatele služby, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa,
 7. preferované datum a hodina provedení stěhovacích služeb.

3. SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo je uzavřena podpisem objednávky mezi uživatelem služby a dodavatelem stěhovacích služeb a jejím předmětem je závazek dodavatele stěhovací služby poskytnout uživateli stěhovací služby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutou cenu, a to na podkladě údajů z poptávky uživatele vyplněné uživatelem na platformě www.stehuju.cz a jejím následném oboustranném schválení. Komunikace poskytovatele služby – společnosti Stěhuju.cz s. r. o. a uživatele služby probíhá prostřednictvím údajů uvedených v případě uživatele služby v poptávce a v případě společnosti Stěhuju.cz s. r. o. na webových stránkách společnosti www.stehuju.cz. 

Společnost Stěhuju.cz s. r. o. negarantuje profesionalitu, provedení ani kvalitu dodání služby od jednotlivých dodavatelů stěhovacích služeb. Společnost Stěhuju.cz s. r. o.  uživateli služeb nedoporučuje a neradí s volbou konkrétního dodavatele stěhovacích služeb. 

3.2.Rozsah stěhovacích služeb

Rozsah a specifikace stěhovací služby jsou uvedeny v poptávce stěhovacích služeb. Konečný rozsah prací a cenu za provedení prací si uživatel služby s dodavatelem stěhovacích služeb odsouhlasí v místě poskytování služby před nebo po zahájení stěhovací služby. 

3.3.Cena za stěhovací služby

Společnost Stěhuju.cz s. r. o. na internetové platformě www.stehuju.cz nabízí uživateli služby po zadání vstupních informací doporučenou cenu. Jedná se o cenu orientační, která může být dodavatelem stěhovacích služeb upravena po odborném zhodnocení skutečného rozsahu prací. V případě, že se konečná cena stanovená dodavatelem stěhovacích služeb bude lišit od ceny doporučené o více než 25 %, má uživatel služby právo na bezplatné zrušení své poptávky. 

Po závazném objednání stěhovací služby, nebo po dokončení stěhovacích služeb je uživatel služby vyzván k úhradě celkové částky stanovené ceny za stěhovací službu, a to na účet č.: 2002031352/2010, vedený u Fio Banka, a. s., nebo platbou v hotovosti dodavateli stěhovacích služeb.

V případě vzniku přeplatku má uživatel služby právo na jeho vrácení, a to ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy existenci přeplatku společnosti Stěhuju.cz s. r. o. prostřednictvím e-mailu oznámil a věrohodně doložil.

Uživatel služby má právo svoji poptávku do pěti dnů před plánovaným zahájením stěhovacích služeb bezplatně zrušit. Pokud dojde ke zrušení poptávky později než pět dnů před zahájením stěhovacích služeb, může mu být účtován storno poplatek do výše 30 % doporučené ceny poptávky, minimálně však ve výši 2 000,– Kč.

4. REALIZACE STĚHOVACÍCH SLUŽEB

Uživatel služby se zavazuje poskytnout dodavateli stěhovacích služeb potřebnou součinnost, a to zejména

 1. pustit dodavatele stěhovacích služeb do prostor, resp. k položkám určeným ke stěhování,
 2. zdržet se všeho, čím by bylo bráněno v provedení stěhování,
 3. zajistit, aby předměty určené ke stěhování byly ke stěhování připraveny (tj. seskupeny v otevřeném prostoru, velké položky rozloženy, není-li jejich rozebrání zvoleno v poptávce, řádně obaleny – zejména křehké a cenné předměty, není-li jejich obalení zvoleno v poptávce apod.) aby nedocházelo ke zbytečným časovým prostojům,
 4. po provedeném stěhování položky a prostory zkontrolovat a případné vady bezodkladně vytknout dodavateli stěhovacích služeb. Zjištěné vady uživatel konkrétně uvede do předávacího protokolu, jehož kopii zašle rovněž na e-mail společnosti Stěhuju.cz s. r. o., který je uveden na webu společnosti. 

            V případě, že dodavatel stěhovacích služeb způsobí porušením svých smluvních povinností

            uživateli služby škodu (ztráta nebo poškození stěhovaných předmětů) má uživatel nárok na

            její náhradu ze strany dodavatele. Společnost Stěhuju.cz s. r. o. nenese žádnou odpovědnost.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel služby tímto uděluje dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Stěhuju.cz s. r. o. souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tyto údaje mohou být předány dodavateli stěhovacích služeb, který projevil zájem o poskytování služeb uživateli dle jeho zadané poptávky. 

Uživatel služby používáním internetové platformy www.stehuju.cz, zejména pak zadáním poptávky, vyslovuje souhlas s následnou komunikací se společností Stěhuju.cz s. r. o., a to formou SMS zpráv, telefonátů, e-mailové komunikace či dopisů. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

Uživatel služby tímto uděluje společnosti Stěhuju.cz s. r. o. výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se jejích služeb na e-mailovou adresu; tento souhlas může kdykoliv výslovně či písemně odvolat.

Společnost Stěhuju.cz s. r. o. může poskytnout zpracovateli pojistných nároků nebo pojišťovně všechny potřebné informace v případě stížnosti, sporu nebo konfliktu, který může znamenat vznik pojistného nároku, vyplývajícího z realizované stěhovací služby.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společnost Stěhuju.cz s. r. o. nečiní žádná prohlášení, záruky nebo závazky týkající se spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti či dostupnosti služeb vyžádaných prostřednictvím internetového portálu www.stehuju.cz a negarantuje kvalitu, vhodnost či dostupnost dodavatele stěhovacích služeb.

Uživatel služby tímto uděluje svůj výslovný souhlas s tím, aby společnost Stěhuju.cz s. r. o. postoupila jím zvolené třetí osobě práva a povinnosti z poptávky na internetovém portálu www.stehuju.cz.

Přístupem ke službám poskytovaným společností Stěhuju.cz s. r. o. souhlasí uživatel služby s těmito smluvními podmínkami. Společnost Stěhuju.cz s. r. o. je oprávněna smluvní podmínky změnit, přičemž platnost změn začíná okamžikem publikování aktualizovaných smluvních podmínek na webové stránce www.stehuju.cz. 

Uživatel služby potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami platnými a účinnými ode dne 1. srpna 2021, a že s nimi souhlasí.

Menu